Signalflag A

SIGNALFLAG A

Sådan anvender du dykkerflaget. Sådan bruger du et Dykkerflag. Skal jeg anvende dykkerbøje.  Sikkerhed og dykkerflag. 
I henhold til den internationale signalbog betyder bogstavssignaletet A:                                                    
  Notat fra dykkerrådet

"Jeg har dykker ude. Hold godt klar med langsom fart."

Det fremgår endvidere af de internationale søvejsregler, regel 27 sammenholdt med med regel 3, at et dykkerskib betragtes som et skib, der er begrænset i sin evne til at navigere. I henhold til søvejsreglerne, regel 18 skal andre skibe derfor holde klar af et sådant skib.
Om at udspile dykerflag. Brug af dykkerflag. Vvindsurfere, jetski, kajak roere og dykkerflag.
Herudover findes der i de danske bestemmelser for sejlads i de danske farvande (Bekendtgørelse nr. 779, af 18. august 2000), § 7 disse regler: Hvor dykker er ude, skal skibe passere med særlig forsigtighed, maskindrevne skibe så vidt muligt med stoppet skrue. Stk. 2. Når dykker er ude, skal dette tilkendegives ved - på det sted, hvor det bedst kan ses - at vise det internationale signalflag A i form af en plade eller et udspilet flag med en højde på mindst 1 m. Om natten skal pladen eller flaget være belyst.
Dykkere sigtet for ikke at bruge dykkerflag. 
Søsportens Sikkerhedsråd har udarbejdet en pjece for sikkerhed under rekreativ dykning.
Lov om dykkerflag til dykning. Hvordan set et amerikansk dykkerflag ud. 
Hverken Søloven eller Dykkerloven nævner noget om signalflag. Dykkerloven siger at  arbejdet skal udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt og at overtrædelse kan straffes med bøde eller fængsel
.
Sådan er regler  og love for anvendelse af dykkerflag.  Dykflagga og Dykkeflagg i Danmark. 
Der findes ikke faste regler for, hvor stor afstand skibe skal holde til dykkerskibet/flaget, idet det naturligvis vil være individuelt fra skib til skib, hvor specielt skibets størrelse, fremdrivning og fart vil være parametre.
Brug en bøje til dykker flaget. Afmærkning af dykkerstedet. Dykning med dykkerflag og flagbøje.
Søfartsstyrelsen anbefaler at dykkere der befinder sig tæt på overfladen, ikke fjerner sig længere end 30 meter fra signalflaget og at forbipasserende både overholder en sikkerhedsafstand på mindst 50 meter til fartøjer og overfladebøjer med dykkerflag.
 
Brug af banan, afmærkningsbøje og dekobøje. Dykkerflag som tilbehør. 
Udvalget vedrørende rekreativ dykning har i samarbejde med dykkerorganisationerne lagt sig fast på, at sikkerhedsafstanden for sejlads skal være mindst 50 m. Det må forudsættes, at man kan se flaget fra en passende større afstand. I områder, hvor der alene er fritidsfartøjer til stede, må den vel være på mindst 200 m. I andre farvande væsentligt større.

I praksis betyder lovgivningen at dykkere skal anvende afmærkning, normalt dykkerflag eller en plade med på-malet flag. Flaget skal ved dykning fra skib over 12 meter være 1 meter højt og 1,2 meter bredt. Ved dykning fra mindre både og fra strand skal flaget være størst muligt. 

Når båden ikke er med, er det en god ide med et eller flere en-meter-flag på stranden, suppleret med en eller flere store flag-bøjer i vandet og selvfølgelig en håndholdt overfladebøje i hvert makkerpar. Husk også at flaget skal være udspilet og synligt hele horisonten rundt. Det hjælper heller ikke, hvis overfladebøjen ligger på hovedet. Fæst et blylod i bunden så den vender med flaget op.

Sportsdykkere bør i størst muligt omfang vælge at dykke i områder, hvor faren er begrænset, og de ikke er til gene for den øvrige skibstrafik. Her tænkes i første omgang på at udføre dykninger uden for de internationale skibsruter. På den anden side må skibstrafikken naturligvis respektere dykkerflaget og holde godt klar af dykkerområdet. Der er også tale om situationer, hvor parterne må udvise sund respekt for hinandens virke.

Der har været rejst flere straffesager, hvor fritidsdykkere har undladt at benytte dykkerflaget, henholdsvis når skibe er kommet for tæt på dykkerflaget.  Undladelse af at benytte dykkerflaget medfører typisk en bøde i størrelsesordenen 500 - 1000 kr. Den seneste sag vedrørende manglede respekt af dykkerflaget vedrørte en speedbåd, der var helt inde på en afstand af 10 - 15 meter af dykkerflaget. Her blev der rejst sigtelsen mod skibets fører med krav om en bøde på kr. 4.000,- for at behandle sit skib i strid med godt sømandskab. Den tiltalte valgte dog at vedgå et bødeforlæg, som grundet hans dårlige økonomi efterfølgende blev nedsat til kr. 2.000,-.

Der er endnu ikke givet bøder for at anvende dykkerflaget når man ikke dykker. Men skal vi bevare bådfolkets respekt for flagningen, er det naturligt at vi nedtager flaget, når vi ikke har dykkere i vandet.

Det tilrådes, ikke at anvende bøjer og afmærkninger med det amerikanske dykkerflag. Ingen europæiske båduddannelser underviser i brugen af dette flag. Næsten alle bådfolk tror, flaget er en fiskenetafmærkning og da dykkerhoveder ligner sæler, så er problemet ikke langt væk. Har du et amerikansk flag på bøjen, så skift det ud (eventuelt sy et selv), inden du skal ud at dykke næste gang.

Det er en god ide altid at have en dekompressionsbøje/banan i vestlommen. Kommer du til overfladen i frit vand, enten fordi det er planlagt eller fordi det gør du bare :-), måske uden din makker, der har overfladebøjen, så er dekobøjen et sikkerhedsmæssigt perfekt støttepunkt på sikkerhedsstoppet, og bådene kan se at der er noget på færde. Foredrag om dykkerflag Signalflag A for sejlere og bådfolk.
Uddanner du instruktører indenfor dykning eller sejlsport, eller samler du en større gruppe indenfor din aktuelle fritidsaktivitet, så kommer vi gerne og holder et indlæg om dykkerbøjer. Indlægger tager ca. en time.


Det amerikanske dykkerflag
Anvendes i størstedelen af verden.


Signalflag A
International Standard

Copyright dyk.nu

Tilbage til tips